Så här går det till

Certifiering av ekologisk produktion enligt rådets förordning (EEG 834/2007) samt kommissionens förordning (889/2008)   och KRAV.

För att kunna sälja sina produkter som ekologisk  krävs det att producenten är ansluten till ett godkänt certifieringsorgan. HS certifiering AB är godkänt certifieringsorgan av Swedac, som är den svenska myndigheten för Ackreditering av certifieringsorgan. http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/1966/a004009-001

   

Hur går kontroll och certifiering till

 

Vid inträde

  1.En intresseanmälan/ansökan lämnas in. Intresseanmälan finns på startsidan    , Grön knapp: "ANSÖK HÄR" eventuellt kan den fyllas i över telefon..Efter mottagande av Intresseanmälan/ansökan skickas avtal ut till dig som skrivs under och returneras. Då avtalet är tecknat är man ansluten till certifiering
 
2. Avtalet gäller tills vidare, om det inte sägs upp skriftligen. Uppsägningstiden är två        månader. Om den sökande vill utöka sin certifiering med fler regelområden skall nytt avtal tecknas. Vid större förändringar i produktionen kontakta alltid oss.

3
. Samtidigt, som du får ditt påskrivna avtal i retur, får du instruktioner om hur du får       tillgång till din personliga hemsida hos oss och hur du kan lämna dina uppgifter om produktionen. Du kan föra över odlingsuppgifter direkt från SAM-internet. Du får också instruktioner via en checklista om vad som, skall vara tillgängligt vid kontrollbesöket. Om du har frågor angående ifyllandet av blanketterna kontakta din miljörevisor
  eller huvudkontoret i Kalmar så blir du kopplad till någon som kan hjälpa dig.

 
4.   Ett hjälpmedel i form av Certifieringspärm med register delas ut vid första besöket.
 
5. Kontrollbesök inklusive rapportskrivning.    Besök bokas och du kan plocka fram de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt checklistan.   Fysiskt besök utförs.  Rapporterna skrivs färdig på plats och signeras av producenten.  Kopior lämnas. Revisorn behåller originalen Vid brister i regeluppfyllelse skrivs avvikelser som hanteras enl. EUs regelverk 834/2007     art. 30 och 889/2008 art.91. För KRAV-anslutna också enl. KRAVs aktuella regelutgåva angående avvikelsehantering  och Svenskt Sigill IP allmänna villkor 1.3

6. Rapporten skickas in till utsedd certifierare    När allt arbete med kontrollen är klart, alla ev. avvikelser är släckta och ev. kompletteringar inkomna, så skickas rapporten till certifierare för beslut, utfärdande av certifikat eller brev om godkänd karens för nytillträdda lantbrukare
 
7. Förutsatt att du fortsättningsvis uppfyller villkoren i standarderna  EU och KRAV kommer   du  att få minst ett kontrollbesök per år, ( Sigill vartannat år), anmält eller oanmält,  frekvensen beror på din  produktion och på riskbedömning. Provtagning utförs också på risk eller slump.

 8. Var medveten om att du som kund är skyldig att omedelbart informera HS Certifiering AB    om större avvikelser, som rör egna och mottagna, ekologiska/KRAV-certifierade produkter

 9. Fakturering    Nytillträdda faktureras efter kontrollbesök, tidigare anslutna, löpande, i början av året.

 10. Klagomål  och överklaganden Klagomål som avser kontrollens genomförande kan meddelas     HS Certifiering  AB. Du har rätt att överklaga våra beslut. Överklagandet skall vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras. Ditt överklagande skall ha inkommit senast tre veckor efter det att du tagit emot beslutet. Överklagande av beslut som gäller ekologisk produktion ska skickas till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Överklaganden som gäller KRAVs regler och IP Sigill, skickas till HS Certifiering ABs certifieringskommitté, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar.
 Rådets förordning (EG 834/2007), (EG 889/2008):
Se Jordbruksverkets hemsida
läs här
För livsmedelsfrågor:
Livsmedelsverkets hemsida läs här

KRAVs regelverk
, läs här.

IP Sigill,
läs här