Så här går det till att ansöka om kontroll och certifiering

HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsorgan av Swedac, som är den svenska myndigheten för ackreditering. http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/1966/a004009-001
 
För att kunna sälja sina produkter t.ex. som ekologisk krävs det att producenten är ansluten till ett godkänt certifieringsorgan. Här ansöker du om anslutning till certifiering.
 
Hit kan du även en skicka en intresseanmälan, för att bli kontaktad av oss.

Vid inträde

1. En intresseanmälan/ansökan lämnas in. Intresseanmälan finns på startsidan, Grön knapp: "Ansök om certifiering". Efter mottagande av Intresseanmälan/ansökan skickas avtal ut till dig som skrivs under och returneras. Då avtalet är tecknat är man ansluten till certifiering.

2. Avtalet gäller tills vidare, om det inte sägs upp skriftligen. Uppsägningstiden är två månader. Om den sökande vill utöka sin certifiering med fler regelområden skall nytt avtal tecknas. Vid större förändringar i produktionen kontakta alltid oss.

3. Samtidigt, som du får ditt påskrivna avtal i retur, får du instruktioner om hur du får tillgång till din personliga hemsida ”Mina Sidor” hos oss och hur du kan lämna dina uppgifter om produktionen. Du kan föra över odlingsuppgifter direkt från SAM-internet. Du får också instruktioner via en checklista om vad som, skall vara tillgängligt vid kontrollbesöket. Om du har frågor angående ifyllandet av blanketterna kontakta din lokala miljörevisor eller huvudkontoret i Kalmar 0480 – 156 70. HS Certifiering’s Mina Sidor är integrerade med Mitt KRAV vilket förenklar för dig som kund.

4. Ett hjälpmedel i form av Certifieringspärm med register delas ut vid första besöket. Vi har kundjour direkt till en revisor dagligen kl 13 -16. Under SAM har vi utökad kundjour kl 8 – 16.
 
5. Kontrollbesök inklusive rapportskrivning. Besök bokas och du kan plocka fram de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt checklistan. Fysiskt besök utförs. Rapporterna skrivs färdig på plats och signeras av producenten. Kopior lämnas. Revisorn behåller originalen Vid brister i regeluppfyllelse skrivs avvikelser som hanteras enl. EUs regelverk 834/2007 art. 30 och 889/2008 art.91. För KRAV-anslutna också enl. KRAVs aktuella regelutgåva angående avvikelsehantering och Svenskt Sigill IP allmänna villkor 1.3.

6. Rapporten skickas in till utsedd certifierare. När allt arbete med kontrollen är klart, alla ev. avvikelser är släckta och ev. kompletteringar inkomna, så skickas rapporten till certifierare för beslut, utfärdande av certifikat eller brev om godkänd karens för nytillträdda lantbrukare.
 
7. Förutsatt att du fortsättningsvis uppfyller villkoren i standarderna EU och KRAV kommer du att få minst ett kontrollbesök per år, (Sigill vartannat år), anmält eller oanmält, frekvensen beror på din produktion och på riskbedömning. Provtagning utförs också på risk eller slump.

8. Var medveten om att du som kund är skyldig att omedelbart informera HS Certifiering AB om större avvikelser, som rör egna och mottagna, ekologiska/KRAV-certifierade produkter.

9. Fakturering. Din revisor tar kontakt med dig när det är dags för revision. Certifieringskostnaden är uppdelad på en delfaktura i början av året och en slutfaktura efter utförd revision.
Nu kan du välja att ta emot din faktura elektroniskt, maila till info@hscertifiering.se och ange din email-adress.

10. Klagomål och överklaganden. Klagomål som avser kontrollens genomförande kan meddelas HS Certifiering AB. Du har rätt att överklaga våra beslut. Överklagandet skall vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras. Ditt överklagande skall ha inkommit senast tre veckor efter det att du tagit emot beslutet. Överklagande av beslut som gäller ekologisk produktion ska skickas till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Överklaganden som gäller KRAVs regler och IP Sigill, skickas till HS Certifiering ABs certifieringskommitté, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar.


Rådets förordning (EG 834/2007), (EG 889/2008):
Se Jordbruksverkets hemsida läs här

För livsmedelsfrågor:
Livsmedelsverkets hemsida läs här

KRAVs regelverk, läs här.

IP Sigill, läs här

Alla våra tjänster hittar du här